Správněprávní sankce při porušení povinnosti rovného zacházení v oblasti zaměstnávání

Na dodržování povinností stanovených zákonem o zaměstnanosti zaměstnavatelem a rovného zacházení s uchazeči o zaměstnání dohlíží příslušný úřad práce. Kontrolu může provést také na základě písemného podnětu.
Fyzická osoba se dopustí přestupku, či právnická osoba správního deliktu, tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle zákona o zaměstnanosti. Za tato pochybení lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, a z dalších pracovněprávních předpisů – tzn. zákoník práce a další - kontrolují oblastní inspektoráty práce. Zákon o inspekci práce (z.č. 251/2005 Sb.) vymezuje přestupky (§ 11) a správní delikty (§ 24) na úseku rovného zacházení:
Zaměstnavatel se dopustí přestupku, resp. správního deliktu tím, že
a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání,
b) diskriminuje zaměstnance ( § 16 zákoníku práce ),
c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu 39) .
Za tato pochybení lze uložit pokutu do výše 400 000 Kč.

--
Porušení zásady rovného zacházení je rovněž přestupkem podle přestupkového zákona. Fyzická osoba se dopouští přestupku proti občanskému soužití tím, že
omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
nebo že působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.
Za toto jednání může být osobě uložena pokuta do 5 000 Kč.

--
Pokud je zaměstnavatel poskytovatelem zboží nebo služeb, je povinen dodržovat předpisy na ochranu spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) zakazuje diskriminaci spotřebitele. Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat. Dodržování tohoto zákazu a dalších povinností kontroluje Česká obchodní inspekce. Za porušení zákazu diskriminace může uložit pokutu do výše 50 000 000 Kč.