Jak značku získat?

Udělení značky a její následné užívání je možné pouze v případě, kdy zaměstnavatel splňuje všechny podmínky, jež jsou součástí Pravidel pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.


Jak získat značku Ethnic Friendly zaměstnavatel

Žádost lze zaslat (nejlépe s popisem zavedených opatření k zajištění rovného zacházení) poštou, e-mailem nebo podat osobně. Žadatel je poté kontaktován pracovníkem/cí oslovené certifikující organizace s cílem domluvit termín šetření.

 • krok č. 2. - Podstoupení šetření, které představuje návštěvu pracovníka/ků certifikující organizace u žadatele o značku.

Šetření zahrnuje rozhovor se zástupcem/ci zaměstnavatele, resp. personálního oddělení a posouzení úrovně zajištění rovného zacházení s uchazeči o zaměstnání, se zaměstnanci, při řešení stížností atd. Pro potvrzení výše zmíněného je součástí šetření i rozhovor s pracovníky zaměstnavatele na nižších pracovních pozicích.

Celková doba šetření trvá obvykle 1-2 hodiny. V případě, že zaměstnavatel upravuje procesy vnitřními předpisy, je vhodné relevantní předpisy (např. pracovní řád, etický kodex aj.) zaslat v elektronické podobě certifikující organizaci ještě před samotným šetřením, což jeho dobu zkrátí.

 • krok č. 3. - Rozhodnutí o oddělení značky.

Pokud je při šetření potvrzeno, že žadatel splňuje stanovené podmínky, může mu být značka udělena. Ode dne šetření získává nový Ethnic Friendly zaměstnavatel zároveň právo používat logo značky. V případě, že jsou zjištěny nedostatky v zajišťování rovného zacházení, jsou zaměstnavateli navrhnuta doporučení k přijetí doplňujících opatření. Pracovníci certifikující organizace spolupracují se zaměstnavatelem na jejich formulaci a zaměstnavatel může využít jejich podporu při vytváření podoby opatření a jejich zavádění. Po zavedení opatření do praxe zaměstnavatele je provedeno opětovné šetření, jehož kladný výsledek povede k udělení značky.

 • krok č. 4. - Slavnostní certifikace.

Součástí udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je zpravidla i slavnostní předávání certifikátů nově oceněným zaměstnavatelům, jehož cílem je mj. zviditelnění značky, oceněných zaměstnavatelů i otázek rovného zacházení obecně. K této události dochází nejpozději do 4 měsíců od úspěšného šetření a je spojeno s vydáním tiskové zprávy. V případě zájmu zaměstnavatele může být slavnostní certifikace uspořádána u něj.

 

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Značka je spravována certifikačními subjekty, které zároveň zajišťují dodržování Pravidel pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Veškeré informace ohledně certifikačních subjektů jsou dostupné na webových stránkách Ethnic Friendly zaměstnavatel, www.ethnic-friendly.eu.

Udělení značky a její následné užívání je možné pouze v případě, kdy žadatel o značku Ethnic Friendly zaměstnavatel (dále jen „žadatel“) splňuje všechny podmínky stanovené v Pravidlech pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

 

Podmínky pro udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

 • Kandidátem na udělení značky může být fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává další osoby podle zákoníku práce. Kandidátem může být i pobočka zaměstnavatele (např. autonomní výrobní podnik).
 • Žadatel zaměstnává v závislosti na celkovém počtu svých zaměstnanců takový počet příslušníků etnicky odlišného obyvatelstva, jaký odpovídá jejich předpokládanému demografickému poměru ve společnosti.[1][2]

dodatek č. 1.: Tato podmínka nemusí být za mimořádných okolností žadatelem o značku dodržena. Při rozhodování o možnosti udělení značky, může být brán zvláštní zřetel na objektivní důvody žadatele, které by dostatečně objasnily nemožnost dostát požadované podmínce. Podmínka nemusí být dodržena např. v případě, že žadatel nezaměstnává příslušníky viditelných etnických menšin, ale jejich nábor by pro něj byl vítaný a značka by mu byla v tomto směru nápomocí. Může být také zohledněna jiná činnost žadatele směřující k sociální odpovědnosti či ku prospěchu rozvoje zaměstnanosti etnicky odlišného obyvatelstva.

 • Žadatel musí dodržovat platné právní předpisy upravující rovné zacházení a zákaz diskriminace, včetně předpisů Evropských společenství. Zaměstnavatel se nesmí dopouštět porušování právních předpisů nebo jednání v rozporu s dobrými mravy v jiných oblastech.
 • Žadatel jedná v souladu se zásadou rovného zacházení. Stanovuje rovné podmínky a kritéria pro výběr pracovníků, uplatňuje nediskriminační přístup při vybírání uchazečů o zaměstnání a přijímání pracovníků, při jejich vzdělávání a rozvoji, při odměňování a při povyšování pracovníků a také v dalších oblastech vztahu k zaměstnancům.[3]
 • Žadatel prostřednictvím vnitřních předpisů či opatření zajišťuje nediskriminační prostředí a vztahy jak k zaměstnancům a mezi nimi, tak k dalším osobám (např. uchazeči o zaměstnání, dodavatelé).
 • Žadatel vhodným způsobem zajišťuje důsledné a včasné řešení stížností na diskriminační jednání (např. pověřená osoba) a vhodným způsobem informuje o možnosti podat stížnost.
 • Jednání žadatele navenek a činnost vnímaná veřejností nepřispívá k diskriminaci či k předsudkům vůči osobám pro jejich etnický původ.
 • Žadatel je po udělení značky povinen příslušnému certifikačnímu subjektu na požádání zasílat informace ohledně nových výběrových řízení vypsaných na volné pracovní pozice.

 

Postup při ucházení se o značku

 • Žadatel podá písemnou žádost o udělení značky jednomu z certifikačních subjektů. Žádost lze podat osobně, elektronicky nebo poštou.[4]
 • Žadatel spolu s podáním žádosti informuje o sobě a o opatřeních k zajištění nediskriminačního prostředí a vztahů a dodržování zásady rovného zacházení.
 • Jsou-li podávané informace neúplné, chybné nebo zjevně nepravdivé, je o tom žadatel vyrozuměn a je vyzván k případnému doplnění či opravě. V případě uvedení nepravdivých informací nebo nedoplnění žádosti do 15 dní od vyzvání, nebude žádost přijata.
 • Žadatel efektivně komunikuje se zástupci certifikačního subjektu, provádějícími ověření dodržování zásady rovného zacházení a zajišťování nediskriminačního prostředí a vztahů, je povinen jim poskytovat součinnost a umožnit kontrolu všech podmínek pro udělení značky (např. prostřednictvím vstupu na pracoviště, komunikace s pracovníky). Termíny provádění šetření u žadatele jsou určovány dohodou mezi žadatelem a zástupci certifikačního subjektu.
 • Žadatel akceptuje získávání informací a referencí zástupci certifikačního subjektu o dodržování zásady rovného zacházení, resp. podmínek pro udělení značky.
 • Žadatel spolupracuje se zástupci certifikačního subjektu na případném doplnění stávajících a přijetí dodatečných opatření a postupů k zajištění fungování zásady rovného zacházení a nediskriminačního prostředí a vztahů.
 • Pokud nejsou všechny podmínky pro udělení značky splněny a žadatel nepřijal závazek k nápravě v dohodnutém časovém horizontu, je žádost zamítnuta a žadateli jsou písemně sděleny důvody zamítnutí. Žadatel může podat novou žádost nejdříve za šest měsíců od zamítnutí předchozí.
 • Pokud žadatel splňuje všechny podmínky pro udělení značky, bude mu značka udělena.

 

Udělení značky

 • Značku udělují příslušné certifikační subjekty.
 • Udělení značky má podobu udělení práva používat logo Ethnic Friendly a certifikátu Ethnic Friendly zaměstnavatel.
 • Zaměstnavatel má právo používat značku a logo od data úspěšně absolvovaného šetření.
 • Předání certifikátu probíhá způsobem dohodnutým mezi zaměstnavatelem a certifikačními subjekty. K předání může dojít např. při slavnostní příležitosti pořádané certifikačním subjektem nebo zaměstnavatelem, na tiskové konferenci, při dohodnutém osobním setkání zástupce zaměstnavatele a zástupce certifikačního subjektu nebo zasláním certifikátu zaměstnavateli.
 • O udělení značky je veřejnost informována zejména prostřednictvím webových stránek www.ethnic-friendly.eu, médií aj.
 • Značka je udělována na dobu neurčitou. Její držení je ovšem podmíněno dodržováním zásady rovného zacházení, resp. Podmínek užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, které jsou součástí Pravidel.
 • Certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel obsahuje identifikaci zaměstnavatele, vyobrazení loga Ethnic Friendly, podpis ředitelů/ek certifikačních subjektů (případně podpisy osob zaštiťujících značku) a datum udělení značky.
 • Na udělení značky není právní nárok.

 

Podmínky užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

 • Zaměstnavatel oceněný značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel může značku, resp. logo Ethnic Friendly užívat v prezentačních materiálech, na webových stránkách, při komunikaci s veřejností, úřady apod. a dalšími vhodnými způsoby.
 • Užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je možné současně s uváděním jejího českého ekvivalentu „Zaměstnavatel s rovným přístupem ke všem etnikům“.
 • Zaměstnavatel musí značku užívat způsobem, který nepovede k poškozování nebo znevažování značky nebo projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel.
 • Logo značky Ethnic Friendly zaměstnavatel lze používat v jakékoli velikosti. Logo nelze znázorňovat zploštělé, natáhnuté apod. 
 • Logo není nutné znázorňovat v bílém rámečku. Lze jej také znázornit na jakémkoli jednobarevném podkladu nahrazujícím původní bílou barvu. Černé znázornění částí loga musí být zachováno.
 • Zaměstnavatel akceptuje zveřejňování informací souvisejících s udělením značky (tj. zejména název zaměstnavatele, sídlo, činnost, opatření k zajištění nediskriminačního prostředí a vztahů, úroveň zajištění, doba držení značky).
 • Zaměstnavatel je povinen dodržovat podmínky stanovené v Podmínkách pro udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.
 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout certifikačnímu subjektu informace o případech jednání v rozporu se zásadou rovného zacházení, stížnostech na nerovné zacházení a jejich řešení, o fungování opatření a o využívání značky do 30 dní od jejich vyžádání.
 • Žadatel je po udělení značky povinen veřejně komunikovat skutečnost, že je Ethnic Friendly zaměstnavatel, a to min. na úrovni výběrových řízení a webových stránek.

 

Kontrola dodržování Pravidel

 • Dodržování Pravidel pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel a fungování zásady rovného zacházení kontrolují zástupci příslušného certifikačního subjektu.
 • Zástupci certifikačního subjektu provádějí u zaměstnavatele kontrolu dodržování Pravidel a fungování zásady rovného zacházení nejpozději do tří měsíců od uplynutí jednoho roku od udělení značky. Toto přešetření zahrnuje zodpovězení otázek zaměstnavatelem, v případě nejasností či pochybností o splňování Pravidel pak další komunikaci, případně setkání zaměstnavatele a zástupce certifikačního subjektu. Vedle tohoto stanoveného termínu může certifikační subjekt přistoupit k přešetření i v jiném období.
 • Zaměstnavatel je povinen efektivně komunikovat se zástupci certifikačního subjektu provádějícími šetření, je povinen jim poskytovat součinnost a umožnit kontrolu všech podmínek pro udělení značky.
 • V případě nedodržení Pravidel pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel bude zaměstnavatel vyzván, aby se do 15 dnů od doručení výzvy ve věci vyjádřil. Pokud bude shledáno, že je výtka nedodržení Pravidel oprávněna a nebude zjednána náprava, nebo jde o závažné porušení stanovených podmínek, bude značka zaměstnavateli odebrána.

dodatek č. 2.: U podmínky zaměstnávání příslušníků etnických menšin je povolena výjimka z pravidel. Zaměstnavateli je umožněno při jednom ročním přešetření nezaměstnávat příslušníky etnických menšin. Značka bude odebrána, vyjma případů uvedených v dodatku č. 1, v případě, že zaměstnavatel nebude zaměstnávat požadovaný počet příslušníku etnických menšin při dvou po sobě jdoucích přešetřeních.

 • Pokud bude zaměstnavateli značka odejmuta, je zaměstnavatel povinen ihned přestat značku používat a nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí o odejmutí značky ji odstranit ze svých prezentačních materiálů apod.
 • Zaměstnavatel, jemuž byla značka odejmuta, je povinen do jednoho měsíce od rozhodnutí o odejmutí značky doručit udělený certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel příslušnému certifikačnímu subjektu, který mu značku udělil.
 • Zaměstnavatel, jemuž byla značka odejmuta, smí požádat o opětovné udělení značky nejdříve 1 rok od rozhodnutí o odejmutí.

V Brně dne 21. 4. 2011

 


[1] Pojem „etnicky odlišné obyvatelstvo“ vnímáme ve smyslu viditelných etnických menšin, tzn. jiných než majoritních skupin obyvatel daného státu, jejichž příslušníci obvykle vypadají na pohled jinak než příslušníci většinové populace a díky tomu mohou být na základě stereotypů či předsudků vystaveni nerovnému zacházení. V České republice řadíme k viditelným etnickým menšinám např. Romy, Vietnamce, osoby afrického původu atd. Nepočítáme mezi ně  např. Poláky, Slováky, Ukrajince atd.

[2] Tabulka orientačního podílu etnických menšin z celkového počtu zaměstnanců.

velikost společnosti

celkový počet zaměstnanců

počet zaměstnanců etnických menšin

malá

1 - 49

alespoň 1 zaměstnanec

střední

50 - 249

2 a více

velká

250 a více

5 a více

[3] V rozporu s nediskriminačním přístupem není zacházení vyplývající z přiměřených podstatných a určujících požadavků na profesní pozici a její výkon, je-li cíl tohoto zacházení legitimní. V rozporu s nediskriminačním přístupem není jednání a zajišťování opatření, která mají vést k vyrovnání nevýhod souvisejících s rasou či etnickým původem nebo se sociálním postavením. Toto jednání či opatření ovšem nesmí při přijímání do zaměstnání vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality pro výkon zaměstnání nejsou vyšší, než mají ostatní současně posuzované osoby.

[4] Informace a kontakty na příslušné certifikační subjekty jsou dostupné na webových stránkách www.ethnic-friendly.eu.

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
zadost o znacku EFz_2016.doc64.5 KB