O značce

Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel umožňuje ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Značka je spravována organizací IQ Roma servis, z. s., která zajišťují dodržování Pravidel pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Logo Ethnic Friendly zaměstnavatel
Značka Ethnic Friendly je přihlášena jako kombinovaná ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Držitelé značky Ethnic Friendly zaměstnavatel jsou oprávněni prezentovat označení a logo značky při svých marketingových aktivitách, uveřejňovat logo na svých oficiálních materiálech (tištěné zprávy, webové stránky) a užívat jej dalším způsobem v souladu s dobrými mravy a stanovenými podmínkami užívání značky jako integrální součást své identity.

Smyslem koncepce je
podpora fungování zásad rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce. Tato koncepce významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o významu rovných příležitostí a zároveň upozorňuje na nebezpečí předsudků vůči jiným etnikům, např. osobám romského původu.

Komu je značka určena
Značka je určena pro co nejširší spektrum zaměstnavatelů a vzrůstající počet jejích držitelů je jednoznačně pozitivní zprávou o významu rovných příležitostí na trhu práce. Její získání je však striktně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní firmě, jehož cílem je nejen zjistit stav organizační kultury v této oblasti, ale často také po dohodě s vedením navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení.
Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel je ze své podstaty neexkluzivní a není nikterak oborově omezena. Jejím nositelem se může stát kterýkoli zaměstnavatel či pouze pobočka většího zaměstnavatele.

Pojem „etnicky odlišné obyvatelstvo“?
Vnímáme ve smyslu viditelných etnických menšin, tzn. jiných než majoritních skupin obyvatel daného státu, jejichž příslušníci obvykle vypadají na pohled jinak než příslušníci většinové populace a díky tomu mohou být na základě stereotypů či předsudků vystaveni nerovnému zacházení. V České republice řadíme k viditelným etnickým menšinám např. Romy, Vietnamce, osoby afrického původu atd. Nepočítáme mezi ně např. Poláky, Slováky, Ukrajince atd.

Historie značky
Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel byla před čtyřmi lety vytvořena organizací IQ Roma servis, o. s. na podporu zavádění kultury rovného přístupu k etnickým menšinám v České republice. K udělování značky dochází od poloviny roku 2007, a ačkoliv byla koncepce původně aktivně šířena pouze v regionálním měřítku Jihomoravského kraje, již v prvním roce své existence se objevila poptávka i od zaměstnavatelů z dalších krajů České republiky. V současné době je držitelem značky více než 40 zaměstnavatelů z celé České republiky.
Koncepce značky byla během svého dosavadního působení úspěšně prezentována při pořádaných slavnostních certifikacích, konferencích i při příležitostech, jakými byl například Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2010.
V letošním roce prošla značka Ethnic Friendly zaměstnavatel mnohými změnami. Jedná se především o rozšíření působení značky z regionálního měřítka Jihomoravského kraje na úroveň celostátní. S tímto rozšířením vznikla zároveň potřeba vytvoření sítě nezávislých certifikačních subjektů, které se budou společně se zakládající organizací IQ Roma servis z. s. efektivně podílet na šíření koncepce a myšlenky značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.
Prioritou organizace IQ Roma servis z. s. při výběru vhodných partnerů je pak především jejich spolehlivost, transparentnost a etablovanost v problematice zaměstnanosti etnických menšin.