EF instituce

Pro plnohodnotné začlenění příslušníků etnických menšin do společnosti je neméně důležitý nestigmatizující přístup ze strany veřejných institucí a jejich pracovníků. Logickým vyústěním snahy o rovné zacházení v této oblasti je pak vznik koncepce značky Ethnic Friendly instituce, která krom metodologie hodnocení nediskriminujícího přístupu bude obsahovat především obecná doporučení pro veřejné instituce a model systematického budování organizační kultury, včetně doporučených školení pro relevantní zaměstnance.

Logo Ethnic Friendly instituce

Značka Ethnic Friendly instituce bude sloužit k ocenění institucí, které ve vztahu k veřejnosti systematicky a nad rámec platných právních předpisů pracují na dodržování zásad rovného přístupu a nediskriminace.

Koncepce Ethnic Friendly instituce bude zaměřena převážně na instituce zajišťující výkon veřejné správy a samosprávy a instituce spravující veřejný majetek. Možnost ucházet se o značku EFi budou mít však i soukromé společnosti. Důležitým kritériem pro žadatele o značku EFi je přímý vliv rozhodnutí instituce a jejich zaměstnanců na kvalitu života jednotlivce/klienta a jeho rodiny.

Pokud máte zájem se do tvorby koncepce zapojit, např. absolvováním pilotního šetření, prosím oslovte níže uvedenou osobu.

Martina Horváthová
IQ Roma servis, z. s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz
mob.: +420 777 478 920
mob.:+420 543 213 310