Značku Ethnic Friendly získalo sedm nových zaměstnavatelů

Praha, 17.10. - Ve středu 17. října 2012 byla dalším sedmi zaměstnavatelům udělena značka Ethnic Friendly. Toto ocenění, pravidelně udílené již od roku 2007, získaly v pražském Goethe Institutu stejně jako v loňských ročnících společnosti z nejrůznějších oblastí podnikání. Značku Ethnic Friendly převzali během slavnostní ceremonie zaměstnavatelé hlásící se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem – Strabag, a.s., Fakultní nemocnice Brno, Volnočasová, o.p.s., Praha,  ALOP, pozemní stavitelství, s.r.o., ZŠ Boleslavova, Praha, ZŠ Grafická, Praha a firma J+J školní jídelny, s.r.o.  Od začátku projektu Ethnic Friendly tak ocenění zohledňující přístup k etnikům získalo již 56 zaměstnavatelů.

Odpolední certifikace v pražském Goethe Institutu byla další příležitostí k setkání zástupců organizací, které se tématikou národnostních menšin a dodržování lidských práv v České republice zabývají. Za značku Ethnic Friendly na setkání vystoupila nejvýznamnější občanská sdružení, jež se specializují na práci s romskou menšinou v ČR, IQ Roma servis a sdružení ROMEA. Během slavnostní ceremonie připomněli zástupci obou sdružení, že ocenění vždy předchází podrobné šetření poměrů a pracovního prostředí nominovaných firem.

O koncepci projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel hovořila Mgr. Jarmila Balážová, předsedkyně sdružení Romea, a Jana Kvapilová z nestátní neziskové organizace IQ Roma servis. Během slavnostní řeči poznamenala Mgr. Balážová mimo jiné:  „V dnešní společenské době, kdy se některé skupiny obyvatel setkávají s diskriminací na trhu práce, je nesmírně důležité hledat a alespoň takto symbolicky oceňovat firmy a instituce, které mají ve své štábní kultuře zcela rovný přístup ke všem žadatelům o práci, čímž jim kromě jiného poskytují nejen pracovní příležitost,ale také určitou lidskou důstojnost“.

Certifikačnímu obřadu předcházela prezentace projektu IQ Roma servis a sdružení ROMEA, jehož součástí je krom dalšího také druhá fáze kampaně „Romové pracují a chtějí pracovat“. Ta byla veřejnosti představena již na konci července letošního roku. Pokračování projektu, jehož hlavním cílem je reakce na neustávající diskriminaci Romů na trhu práce a ponižující přenos negativních kolektivních předsudků, během letošního léta úspěšně navázalo na loňskou kampaň „Neviditelní“.

Po úvodní části projektu zaměřeného na šíření informací prostřednictvím kampaně se nyní projekt nachází ve své druhé fázi, která ještě aktivněji využívá webový portál www.mypracujeme.cz. „Na portálu je od dnešního dne k dispozici pravidelně aktualizovaná burza práce umožňující velice přehledně zpracovaný seznam volných pracovních pozic. Budeme rádi, pokud se z tohoto místa stane pro zájemce z řad Romů skutečně vyhledávaný zdroj informací o zcela aktuálních pracovních příležitostech,“ upřesňuje informace k projektu Jana Kvapilová z organizace IQ Roma servis. Burza práce byla vytvořena ve spolupráci se společností LMC, s.r.o., kterou myšlenka projektu zaujala a v říjnu proto nabídla technickou podporu. Zástupce LMC, pan Tomáš Ervín Dombrovský, dodává: „Těší nás, že jsme mohli přispět k rozšíření užitečného projektu, který též vhodně doplňuje naše aktivity cílené na zaměstnavatele v rámci dlouhodobé kampaně Férový nábor a zaměstnávání“.

O PROJEKTU ETHNIC FRIENDLY ZAMĚSTNAVATEL

Ocenění a značka Ethnic Friendly zaměstnavatel jsou udělovány nejen firmám, ale také státním institucím, neziskovým organizacím a školám, které jednají se svými zaměstnanci spravedlivě a bez předsudků

Smyslem udělování značky je ocenit ty, kdo s pomocí své personální politiky naplňují princip rovného zacházení se všemi zaměstnanci i uchazeči o zaměstnání v jejich firmách či institucích, a seznámit s těmito zaměstnavateli také širší veřejnost. To se týká pochopitelně i zaměstnávání osob z řad etnicky viditelných menšin.

Černobílé logo s dvoubarevnou postavou (podobnou figurce ze hry Člověče, nezlob se) může oceněná firma či instituce používat na svých tištěných materiálech, na webových stránkách, v reklamních kam-paních a v rámci dalších aktivit, určených veřejnosti.

IQ Roma servis je nestátní neziskovou organizací, která v Brně, Břeclavi a dalších městech a obcích Jihomoravského kraje poskytuje bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu. Na základě mapování a analýz potřeb a zdrojů cílové skupiny realizujeme také informační a koncepční činnost. Své klienty se snažíme motivovat a aktivizovat, vést je k vědomí vlastní hodnoty i odpovědnosti a podporujeme možnosti, příležitosti a odhodlání na cestě jejich růstu a společenského uplatnění.

 Sdružení ROMEA je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.  Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz Německa. Prostřednictvím sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center plní hlavní úkoly zahraniční kulturní a vzdělávací politiky. Je přitom rovněž partnerem veřejných i soukromých kulturních institucí, ale i spolkových zemí, obcí a hospodářství.

Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu Čas zkusit to jinak (reg. č.: CZ.1.04/3.2.01/19.00077), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a projektu Romové pracují, který je realizován za podpory Evropské unie, z komunitárního programu PROGRESS.

PŘÍLOHA:  STRUČNÉ PROFILY OCENĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

Strabag, a.s. je předním českým poskytovatelem služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Ve spojení s koncernem STRABAG SE, který má dnes přibližně 73.600 zaměstnanců a dosahuje ročních výkonů okolo 12,8 mld. euro, pokrývá STRABAG a.s. svojí činností celé území České republiky. Při své činnosti spolupracuje s dalšími koncernovými společnostmi, podnikajícími na českém území. Disponuje také sítí obaloven (provozovaných pod značkou BOHEMIA ASFALT) a kamenolomů (provozovaných firmou KAMENOLOMY ČR s.r.o.).

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí  a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví. FN Brno je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a od roku 2011 také prvním zdravotnickým zařízením v Evropě, které obhájilo certifikát NIAHOSM.

Volnočasová, o.p.s.  je nezisková organizace, která se zaměřuje na všechny generace veřejnosti z oblasti Prahy 4 a blízkého okolí. Zaměřuje se zejména na pořádání koncertů, filmových projekcí, sportovních akcí, workshopů, kurzů a rekreačních pobytů pro děti a seniory. Provozuje Kulturní centrum Novodvorská, kino Sigma Spořilov, horskou chatu Vápenka a sportovní centra na základních školách v Praze 4. Společnost byla založena v roce 2008 v Praze 4. V současnosti má celkem 4 etnicky odlišné zaměstnance, z nichž 2 jsou Romové pracující na pozicích barista-číšník, uklízečka. Provozovatelem kulturních a sportovních akcí v Praze 4 je obecně prospěšná společnost 4 - Volnočasová, o.p.s.

ALOP pozemní stavitelství s.r.o. byla původně firma zajišťující autodopravu. Na základě mnoha zkušeností v oblasti melioračních prací se zaměřila na pozemní stavitelství. Transformovala se do společnosti s ručením omezeným - ALOP pozemní stavitelství s.r.o.  V současnosti má celkem 3 stálé zaměstnance, 2 z nich jsou Romové a pracují na pozicích: ředitelka společnosti, dělník.

Ostatní zaměstnanci mají převážně dohody o provedení práce a zpravidla jsou najímány celé skupiny pracovníků na konkrétní zakázky. Většinou se opět jedná o romské dělníky.

Základní škola Boleslavova je Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze s několika různými vzdělávacími programy:

  1. Základní škola
  2. Základní škola praktická
  3. Základní škola speciální

Její kapacita je 135 žáků. Disponuje družinou, jídelnou a kroužky keramiky, zpěvu, sportu a vaření.

Celkový počet zaměstnanců je 17. Romští zaměstnanci zde pracují na pozicích: 2 x asistentka pedagoga, 1 x učitel.

Základní škola Grafická je školou komunitní, s výrazným zastoupením žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je také kmenovou školou pro většinu žáků prvního stupně blízkého Francouzského lycea. Kromě toho školu navštěvují i žáci s uměleckým nadáním, neboť škola realizuje

ve svém školním vzdělávacím programu rozšířenou výuku estetické výchovy.

70 %  žáků  školy tvoří žáci se speciálními  vzdělávacími  potřebami,  tj.  se  sociálním  znevýhodněním  (75% romských žáků z žáků denně docházejících) a žáci se zdravotním postižením – SPU (dyslexie…), vedle toho školu navštěvují žáci mimořádně nadaní (v uměleckých směrech).

Škola má rozšířenou výuku estetické výchovy (hudební obor, výtvarný obor, tanečně pohybový obor a dramatický obor). Škola zajišťuje maximální individuální vývoj dle individuálních schopností  – tzv. „přidanou hodnotu“. Škola spravuje i budovu komunitního centra – centra volnočasových aktivit, která se nachází v areálu mateřské školy. Celkový počet jejích zaměstnanců je cca 18

Romští zaměstnanci zde pracují na pozicích asistentky pedagoga, kuchařky ad.

J+J školní jídelny, spol. s r.o. se zabývá výrobou a distribucí hotových teplých i chlazených jídel.

Momentálně kompletně provozuje 4 školní jídelny, z nichž jedna sídlí na Praze 1 a další tři v Říčanech u Prahy. Jejich krédem je vařit kvalitní, chutná a dobře stravitelná jídla připravená z prvotřídních denně čerstvých surovin bez použití chemicky konzervovaných polotovarů a koncentrátů.