Projekt Ethnic Friendly společnost v roce 2011

Cíle projektu Ethnic Friendly společnost

Záměrem projektu Ethnic Friendly společnost je od začátku prosazování zásad rovného zacházení, jejichž realizace se přímou měrou zasazuje o šíření myšlenky rovného přístupu k příslušníkům etnických minorit na trhu práce a ve veřejném sektoru. Skrze aktivní oslovovaní zaměstnavatelských subjektů, doprovodnou mediální kampaň a realizaci jednotlivých událostí, je cíleně působeno na širokou veřejnost. Primární a hlavní cílovou skupinou jsou ale především zaměstnavatelé. Seznámením se s koncepcí značky Ethnic Friendly zaměstnavatel dochází k posílení jejich povědomí o nutnosti dodržování nediskriminačních praktik směrem ke svým zaměstnancům a žadatelům o zaměstnání.

Kampaň

Mediální kampaň byla v roce 2011 nedílnou součástí projektu. Hlavními pilíři loňské kampaně byla renovace již nevyhovujících webových stránek projektu, realizace a distribuce sociálního spotu ke kampani, sběr příkladů dobré praxe ze zaměstnávání etnických menšin, tvorba brožury obsahující tyto příklady, inzerce v relevantních periodických tiscích a v neposlední řadě také pořádání doprovodných událostí, především pak slavnostních certifikací nově oceněných zaměstnavatelů. Pozitivně laděná kampaň měla za cíl vyvolat v široké veřejnosti porozumění pro obtížné situace na úrovni jednotlivce a posílení ochoty se do podpory občansky zapojit.

Video spot

Jako velké pozitivum můžeme označit úspěšnou distribuci sociálního spotu a jeho vysílání v rámci osvětových a charitativních kampaní České televize. Tímto způsobem shlédl spot vysoký počet televizních diváků. Z hlediska působení na širokou laickou veřejnost se právě díky spolupráci s Českou televizí a formou placené inzerce v celostátním tisku podařilo zvýšit povědomí o problematice rovného přístupu k etnickým menšinám na trhu práce. O spot proběhla také vlna zájmu díky webům – spot měl vysoký počet diváku na Youtube a zájem o něj projevily také prestižní internetové servery. Spot byl také promítán na soutěži Žihadlo, pořádané o.s. Neziskovky.cz.

Spolupráce se zaměstnavateli a příklady dobré praxe

Významný byl také počet zaměstnavatelů, kteří projevili o značku Ethnic Friendly zaměstnavatel zájem a prošli šetřením. O značku projevilo v roce 2011 zájem 19 zaměstnavatelů. Se všemi zaměstnavateli proběhla úspěšná šetření a značka jim byla udělena. S několika zaměstnavateli (Gumotex, CzechPak Manufacturing, Sofira Kadaň, Muzeum romské kultury, Martin Sysel – Třídění odpadu, Trutnovská zeleň, Stavzem, Wistron InfoComm ) byla zároveň navázána užší spolupráce při sběru a prezentaci příkladů dobré praxe a následně sepsána brožura těchto příkladů „Jak získat víc“.

Slavnostní certifikace

Realizovány byly tři slavnostní certifikace za účastí politických reprezentantů, zástupců zaměstnavatelů, odborné veřejnosti, expertů a médií. Certifikace proběhly v Praze ve dnech 16. 3., 23. 6. a 15. 11. 2011 a v Brně dne 19.10.2011. Videomedailonky Na základě podnětů z řad zapojených zaměstnavatelů došlo k natáčení spotů prezentujících na faktických případech Ethnic Friendly zaměstnavatele. Byli vytipováni čtyři nositelé značky (Aramark, s.r.o., CzechPak Manufacturing, s.r.o., Trutnovská zeleň, o.p.s., Stavem, s.r.o.), se kterými byly natočeny 4-5 minutové videomedailonky, prezentující příklady dobré praxe rovného přístupu a pozitivní vnímání diverzity na pracovišti. Tato krátká profilová videa obsahující rozhovory s romskými zaměstnanci jsou zveřejněna na internetové romské televizi Romea TV a na Youtube a také na těchto stránkách. Jejich promítání bylo také součástí slavnostní certifikace, která proběhla 15.11. 2011 v Praze.

Návaznost v roce 2012

Realizovaný projekt úspěšně pokračuje v rámci projektu Romové pracují a chtějí pracovat, který se specificky zaměřuje na prezentaci příkladů dobré praxe ze zaměstnávání Romů a Romek. Ve své činnosti využívá sítě spolupracujících subjektů (Ethnic Friendly zamětnavatelů) pro sběr příkladů funkční praxe a jejich návaznou prezentaci a medializaci v rámci celostátní kampaně zaměřené na zmírnění diskriminace etnických menšin v České republice.