O projektu

Vytvoření a pilotní zavedení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel na tuzemském trhu práce je výstupem projektu Přistoupení na nediskriminační přístupy. Realizátorem projektu je občanské sdružení IQ Roma servis. Záštitu nad ním převzal první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Ing. Milan Venclík, a primátor statutárního města Brna, pan Roman Onderka.
Koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je šířena i po skončení tohoto projektu. Cílem je značku etablovat na trhu práce, především v JmK, zajistit jí systémovou podporu, a přispět tak k fungování zásady rovného zacházení a v konečném důsledku i zvýšení zaměstnanosti osob jinak demotivovaných zkušenostmi s odmítáním pro jejich etnický původ.

Projekt Přistoupení na nediskriminační přístupy

IQ Roma servis, o.s. od února 2007 realizoval roční projekt „Přistoupení na nediskriminační přístupy“. Cílovou skupinou projektu, finacovaného z programu Transition Facility 2005 „Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi“ a z prostředků státního rozpočtu ČR, jsou potenciální oběti diskriminace na základě rasy nebo etnického původu, zaměstnavatelé a úřady a instituce působící na trhu práce.

Cíl projektu
Prosazování zásad rovnosti a rovného zacházení na trhu práce, zvýšení povědomí o těchto otázkách u zaměstnavatelů, potenciálních obětí diskriminace i dalších zapojených institucí a definování základních principů organizační kultury nediskriminačních přístupů na základě rasy a etnického původu pro firmy a organizace, kterým bude dlouhodobého dodržování zásady rovného zacházení udělena značka “Ethnic Friendly zaměstnavatele”.

Prostřednictvím informování a sociálně-právní práce dojde ke zvýšení schopnosti potenciálních obětí diskriminace rozpoznat a odpovídajícím způsobem reagovat na nerovné zacházení, a to zejména z důvodu rasy nebo etnického původu. Oběti diskriminace naleznou u pracovníků IQ Roma servis, o.s. pomoc a podporu při řešení situací, kdy s nimi bylo jednáno diskriminačně. Zaměstnavatelům v Brně a Jihomoravském kraji a příslušným úřadům a institucím budou poskytnuty informace a podklady o antidiskriminační právní úpravě. Prostřednictvím multimediálního informačního materiálu, který vznikne v průběhu projektu, budou seznámeni i samotnými potenciálními oběťmi diskriminace s jejich zkušenostmi a vnímáním situace na trhu práce a ve společnosti.

Vedle poradenství pro potencionální oběti diskriminace a poskytování informací je hlavní náplní projektu vytvoření koncepce organizační kultury nediskriminačních přístupů na základě rasy nebo etnického původu v zaměstnávání, jehož výsledkem bude proces certifikace zaměstnavatelů, kteří vyhovují definovaným kritériím Ethnic friendly zaměstnavatele.

Konkrétní aktivity projektu
Poskytování informací, poradenství a antidiskriminační péče.
Shrnutí antidiskriminační legislativy a úpravy diskriminace.
Vytvoření informační brožury pro osoby postižené či potenciálně ohrožené etnickou diskriminací poskytující informace o její identifikaci i možnostech obrany.
Definování a medializace koncepce „Ethnic friendly zaměstnavatel“.
Provádění nezávislých auditů u zaměstnavatelů v Brně a JMK; v případě prokázání zajišťování nediskriminačního prostředí a vztahů jim může být udělena značka Ethnic friendly zaměstnavatel.
Vytvoření multimediálního informačního materiálu o praktických zkušenostech s diskriminací v zaměstnávání a jejich propojení se platnými právními předpisy.
Spolupráce se zaměstnavateli v JMK a poskytování poradenství při implementaci nediskriminačních přístupů.
Vytvoření souhrnné analytické zprávy o situaci v oblasti diskriminace z důvodu etnického původu na trhu práce v JMK.

Projekt je financován z programu Transition Facility EU a kofinancován z finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků, který je administrován kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.